Tietosuojaseloste

Päivitetty: 9.12.2021

 

1. Rekisterin pitäjä

Pekant Oy
Y-tunnus 2080530-8

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Leo Juutinen
toimitusjohtaja
040 032 4551
leo.juutinen(at)pekant.fi

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Pekantin Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

 

4. Miten käytämme henkilötietojasi?

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pekant Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, tuotteiden ja palvelujen myynti ja markkinointi sekä mainonta. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 

5. Mitä henkilötietoja keräämme?

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Titteli
 • Suostumustiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Millä sivulla käyt
 • Kuinka kauan viivyt sivustolla
 • Mitä kautta tulit sivustolle
 • Mitä linkkejä klikkaat
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Laskutustiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot

 

6. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Voimme kerätä yhteystietoja myös julkisista lähteistä.

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. myynnin, tapahtumien tai muun kontaktin yhteydessä. Suostumuksen voi peruuttaa.

 

7. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Käsittelemme markkinointirekisteriin tallennettavia henkilötietoja joko oikeutetun etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi potentiaalisille asiakkaillemme ja palveluidemme kehitys) tai suostumuksesi perusteella.

Asiakkaidemme tietoja käsittelemme sopimuksen perusteella.

 

8. Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään.

Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja pilvipalvelut, käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset palvelut.

Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

 

9. Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää asetuksen sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Siirrämme henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi järjestelmäkehitystöiden yhteydessä.

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

 

10. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

 

11. Miten tietosi turvataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan valtuuttamillamme henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Ilmaisemme henkilötietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän vihreästä/harmaasta lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

 

12. Miten käytämme evästeitä?

 

13. Millaisia oikeuksia sinulla on?

13.1 Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jokaisessa lähettämässämme suorasähköpostissa on linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

13.2 Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja henkilörekisteriin on sinusta tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

13.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)
Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

13.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.

Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

13.5 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

13.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

13.7 Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille. Voit peruuttaa suostumuksesi tämän selosteen kohdan ”Oikeuksia koskevat pyynnöt” kuvaamalla tavalla.

13.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

14. Mihin voin toimittaa oikeuksia koskevat pyynnöt?

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa joko henkilökohtaisesti paikan päällä esittämällä henkilöllisyystodistuksen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pekant.fi. Voimme tämän jälkeen olla tarvittaessa sinuun puhelimitse yhteydessä, jotta varmistumme henkilöllisyydestäsi.

Pyytämäsi tiedot voit noutaa toimipisteestämme etukäteen sovittuna aikana. Tarkistamme henkilöllisyytesi noudon yhteydessä.

Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

15. Tietojen antamisen pakollisuus

Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselostuksen tarkoitusten ja oikeuksien puitteissa, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään täysimääräisesti toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että käsittelemme tietojasi näiden periaatteiden mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

 

16. Mistä löydän uusimman, voimassa olevan tietosuojaselosteen?

Päivitämme tähän osoitteeseen aina uusimman tietosuojaselosteen.